Loading

1 Splošno

1.1 Ti splošni pogodbeni in dobavni pogoji (PDP) veljajo za vso našo prodajo, dobavo in vse nadaljnje posle. Morebitni nasprotujoči si pogoji stranke za nas niso zavezujoči, tudi če so bili upoštevani kot podlaga za naročilo.

1.2 Spremembe in dopolnitve pogodbe in naših PDP so veljavne le, če jih pisno potrdimo. V primeru dokazljivega dodatnega dela ali dodatnih stroškov lahko to povzroči prilagoditev dogovorjenega pogodbenega zneska, kot ga določimo mi.

1.3 Naše cene so navedene v ponujeni valuti. Carinjenje ter morebitne davke in pristojbine, ki se zaračunajo v kraju stalnega prebivališča stranke, krije stranka. Stranka je odgovorna za pridobitev morebitnega potrebnega gradbenega dovoljenja.

1.4 Načrti, skice ter čiščenje gradbišča in odstranjevanje odpadkov niso predmet naše ponudbe/pogodbe, razen če je to izrecno dogovorjeno.

2 Sklenitev pogodbe

2.1 Pridržujemo si pravico do izboljšav ali tehničnih sprememb pri načrtovanju ali izvedbi naših dobav.

2.2 Pogodba se šteje za sklenjeno le, če smo pisno potrdili sprejem naročila. Če kupec prekliče naročilo, zaračunamo stroške odpovedi v višini 25 % dogovorjene cene. Pridržujemo si pravico do uveljavljanja dodatne odškodnine.

3 Dobavni roki

3.1 Če je dobavni rok določen kot časovno obdobje (in ne kot datum), začne teči na dan prejema predplačila. Vsak dobavni rok se razumno podaljša, če ne prejmemo pravočasno informacij ali dokumentov, če jih stranka z našim soglasjem naknadno spremeni ali če je predplačilo prejeto z zamudo.

3.2 Če do neupoštevanja dobavnega roka ne pride zaradi naše izključne in hude malomarnosti, stranka nima pravice odstopiti od pogodbe, se odpovedati dobavi ali zahtevati odškodnine.

3.3 V primeru motenj v obratovanju, nepredvidljivih težav pri nabavi materiala, stavk, vojne, izpada oskrbe z energijo, prometnih zapor in drugih primerov višje sile imamo pravico določiti nove dobavne roke ali odstopiti od pogodbe.

4 Plačila

4.1 Zastopniki in monterji niso upravičeni do pobiranja plačil.

4.2 Plačilni pogoji so praviloma: 50 % ob sklenitvi pogodbe, v 10 dneh, preostanek ob zaključku montažnih del, v 20 dneh. Glede posebnih dogovorov glejte ponudbo.

4.3 Po izteku roka plačila se brez dodatnih opominov zaračunajo zamudne obresti v višini 1 % za vsak začeti mesec nad rokom plačila. Pristojbina za opomin znaša 80 CHF (80 EUR).

4.4 Zadržanje ali zmanjšanje plačil zaradi reklamacij je dovoljeno le z našim soglasjem. Pobotanje kakršnih koli nasprotnih terjatev je izključeno.

5 Opravljanje meritev

5.1 Podlaga za izračun: enkratna meritev; prost dostop do objekta, vsi ustrezni sestavni deli (glejte kontrolni seznam) obstajajo ali so bili dokončani. Če meritve opravi naročnik, prevzame odgovornost za pravilnost meritev. Poznejše strukturne spremembe je treba ponovno izmeriti.

6 Pogoji za montažo

6.1 Podlaga za izračun: montaža v eni etapi, dostopnost za vozilo in prost, raven dostop do delovišča (znotraj in zunaj stavbe). Električni priključek, morebitne odre, ploščadi, žerjav itd. je treba zagotoviti v skladu z našimi specifikacijami na stroške naročnika. Čiščenje gradbišča ni vključeno.

6.2 Pred dogovorjenim začetkom montažnih del mora stranka na svoje stroške pravočasno opraviti vse priprave in ukrepe (pri novogradnjah glej kontrolni seznam), ki so potrebni za urejen potek del, nemoteno izvedbo in neoviran zaključek.

6.3 Naročnik mora takoj po končanih montažnih delih v prisotnosti našega monterja pregledati dela in potrditi ustreznost prevzema. Morebitne reklamacije je treba nemudoma podati v pisni obliki. Če do prevzema ne pride, se šteje, da so dela sprejeta. Morebitne naknadne reklamacije zavračamo.

6.4 Za škodo, ki jo naši monterji povzročijo na stavbah ali drugih objektih, odgovarjamo v okviru našega zavarovanja poslovne odgovornosti (telesne poškodbe in materialna škoda 3,0 milijona CHF, strukturna škoda 0,25 milijona CHF). Posledična škoda je izključena iz odgovornosti.

7 Garancija

7.1 Skrite napake je treba pisno prijaviti takoj po njihovem odkritju. V nasprotnem primeru ne prevzemamo nobene odgovornosti. Razbitje stekla je izključeno iz garancije.

7.2 Garancijski rok je dve leti od datuma vgradnje. Napake, ki se pojavijo v tem obdobju, je treba takoj pisno prijaviti, sicer je izključena vsakršna garancija. Odprava napak ne podaljša garancijskega roka.

7.3 Naša garancija je omejena na zamenjavo okvarjenih delov. Zavračamo vsakršno nadaljnjo odgovornost za škodo, zlasti zaradi posledične škode zaradi napak. Prav tako zavračamo povračilo stroškov za odpravo napak, ki jo opravi stranka sama ali tretje osebe. Stranka ni upravičena do znižanja cene ali odstopa od pogodbe.

7.4 Ne prevzemamo jamstva za tehnično povezane poškodbe sosednjih komponent, ki nastanejo med montažo in/ali demontažo obstoječih sistemov.

7.5 Iz garancije so izključene okvare, ki so posledica zlasti neustreznega odvodnjavanja svetlobnega jaška, podrobne konstrukcije, ki ne ustreza standardom v skladu s priporočili SIA, naravne obrabe, neustreznega vzdrževanja (glejte priporočila za vzdrževanje), neupoštevanja navodil za uporabo, prevelike obremenitve, neustreznih posegov tretjih oseb itd. Prav tako so izključene napake, ki so posledica dejstva, da niso bila upoštevana navodila, ki smo jih izdali po prejemu obvestila o napaki.

7.6 Iz garancije so izključene tudi napake in posledična škoda zaradi napak, za katere je dobavitelj ali tretji izvajalec oproščen odgovornosti.

8 Bančne in zavarovalne garancije

8.1 Bančne in zavarovalne garancije se zagotovijo le za pogodbene zneske, ki presegajo 25.000 CHF, in sicer z dodatnimi stroški v višini najmanj 250 CHF. Nad tem zneskom se za garancijske storitve zaračuna 1 % celotnega računa.

9 Dodatni pogoji

9.1 V primeru montaže s strani stranke ali dobave brez montaže preide tveganje na stranko, ko blago zapusti naše obrate, ne glede na to, kdo organizira prevoz in plača prevozne stroške. Naše cene so neto cene franko tovarna.

10 Kraj izpolnitve, pristojnost, pravo

10.1 V kolikor ti splošni pogoji PDP ne vsebujejo nobenih določb, se uporabljajo določbe standardov SIA v trenutno veljavni različici, poleg tega pa tudi določbe švicarskega zakonika o obligacijskih razmerjih.

10.2 Pristojno sodišče je v kraju St. Gallen. Poleg tega smo upravičeni vložiti tožbo tudi pri pristojnem sodišču v kraju poslovanja stranke.

Heliobus AG, St. Gallen, 23. februarja 2022